Aktualności

Ograniczenia wiekowe dla policjantów – opinia rzecznika generalnego

W opinii przedstawionej 17 lipca 2014 roku rzecznik generalny Paolo  Mengozzi stwierdził, że maksymalna granica wieku określona na 30 lat dla uczestników procesu rekrutacyjnego do lokalnej policji jest sprzeczna z prawem unijnym.

Rada miasta w hiszpańskim mieście Oviedo ustaliła specjalne wymagania i warunki, które muszą spełniać kandydaci ubiegający się o pracę funkcjonariusza lokalnej policji. Zgodnie z jednym z tych wymagań kandydat nie może mieć więcej niż 30 lat. Rada miasta podniosła, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł już w podobnej sprawie stwierdzając, że ustalenie górnej granicy wieku w procesie rekrutacyjnym do technicznej służby pożarnej średniego szczebla jest dopuszczalne (Sprawa Wolf C-229/08).

Vital Pérez zaskarżył decyzję rady miasta, którą zatwierdzono wymagania dotyczące górnej granicy wieku w rekrutacji. Hiszpański sąd rozpatrujący sprawę zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, czy Dyrektywa 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r., ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej umożliwiają określenie górnej granicy wieku na 30 lat w przypadku, gdy ogłoszenie o konkursie na stanowisko lokalnego funkcjonariusza policji wydawane jest przez radę miejską, która stosuje prawo miejscowe. Zgodnie bowiem ze wspomnianą Dyrektywą zabronione są wszelkie formy dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej w zatrudnieniu bazujące na wieku.

Rzecznik Generalny stwierdził, że państwa członkowskie mogą ustalić, iż w pewnych przypadkach różne traktowanie osób ze względu na wiek nie będzie dyskryminacją. Chodzi o sytuacje, gdy na gruncie prawa krajowego działanie takie zostanie uzasadnione obiektywnym i racjonalnym celem polityki społecznej oraz gdy jest właściwe i konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu.

Powołanie się w tym przypadku na wyrok w sprawie Wolf nie jest jednak zasadne. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że ustalenie górnej granicy wieku dla kandydatów do technicznej służby pożarniczej średniego szczebla, biorących bezpośredni udział w gaszeniu pożarów jest dopuszczalne, ponieważ na tym stanowisku wysoki poziom sprawności fizycznej jest niezbędny, a ustalenie takiej granicy wieku ma na celu zapewnienie zdolności operacyjnej i dobrego funkcjonowania zawodowych służb pożarniczych. Konieczność posiadania pełni zdolności fizycznych w celu wykonywania tego zawodu jest związana z wiekiem członków tych służb. Zgodnie z danymi naukowymi przedstawionymi przez rząd niemiecki w sprawie Wolf, niewielu funkcjonariuszy, którzy przekroczyli 45 lat, jest wystarczająco sprawnych fizycznie, by gasić pożary.

Nie można natomiast uznać, że posiadanie „wyjątkowo wysokiej sprawności fizycznej” jest istotnym i determinującym wymogiem dla pełnienia funkcji lokalnego policjanta. Praca takich funkcjonariuszy bowiem może dotyczyć różnych aktywności, zarówno tych, które wymagają wysokiej sprawności fizycznej jak tych, dla których wykonywania sprawność fizyczna nie jest niezbędna. Co więcej, według rzecznika generalnego Paolo Mengozziego nie można stwierdzić, że sprawność fizyczna może być warunkowana jedynie wiekiem. Do jej sprawdzenia z powodzeniem można wykorzystać szereg badań fizycznych czy medycznych, które obiektywnie ocenią kondycję kandydata.

Wreszcie rzecznik generalny zauważył, że górna granica wieku na tego typu stanowiska nie została określona ani na krajowym szczeblu policji w Hiszpanii ani w żadnym z regionów autonomicznych, a wcześniejsze próby wprowadzenia takiego wymogu zostały uznane za sprzeczne z prawem przez hiszpański sąd najwyższy.