Nowoczesne biblioteki uniwersyteckie, czyli digitalizacji bez zgody podmiotów praw autorskich – wyrok w sprawie C‑117/13

Spór między Technische Universitat Darmstadt, a niemieckim wydawnictwem Eugen Ulmer KG spowodował potrzebę skierowania pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości odnośnie dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Federalny Sąd Najwyższy Niemiec (Bundesgerichtshof) zwrócił się do Trybunału w sprawie związanej z prawem przyznawania twórcom wyłącznego prawa do zezwalania […]

Czy możemy obrażać się online? Trybunał o zniesławieniu w Internecie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Sotiris Papasavvas p. O Fileleftheros Dimosia Etairia Ltd, Takis Kounnafi i Giorgos Sertis odpowiedział na pytania prejudycjalne dotyczące zastosowania dyrektywy 2000/31/WE w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, do kwestii związanych z pomówieniem i zniesławieniem w internecie. Kluczowe w tym […]

Azyl dla osoby homoseksualneu – opinia rzecznik generalnej

W zakresie weryfikacji orientacji seksualnej osoby ubiegającej się o azyl, na którą osoba ta się powołuje, swoboda państwa członkowskiego jest ograniczona postanowieniami Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP).

Trybunał na poważnie o parodii – orzeczenie TSUE w sprawie C-201/13

Polityczne wydarzenia w belgijskiej miejscowości Gandawa doprowadziły do podjęcia tematu granic dopuszczalności parodii. W wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 3 września 2014r. podkreślono, że elementy dyskryminacyjne stanowią podstawę, aby przyznać podmiotom praw do parodiowanego utworu, czyli między innymi autorom utworu stanowiącego inspirację lub ich spadkobiercom, prawo do żądania, aby ich utwór nie był kojarzony z […]

Zdolność patentowa elementów ciała ludzkiego – opinia rzecznika generalnego

Zdaniem rzecznika generalnego Pedra Cruza Villalóna, niezapłodniona komórka jajowa, której rozwój został pobudzony poprzez partenogenezę1 i która nie jest zdolna do rozwinięcia się w jednostkę ludzką, nie może być uważana za embrion ludzki. W przypadku jednak, gdy taka komórka jajowa zostanie poddana odpowiedniej manipulacji genetycznej, wskutek czego posiadałaby zdolność rozwinięcia się w jednostkę ludzką, musiałaby […]

Umieszczanie obywateli państw trzecich oczekujących na wydalenie w zakładach karnych – orzeczenie TSUE

Wielka izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wypowiedziała się w połączonych sprawach Alada Bero (C-473/13) i Ettayebi Bouzalmate (C-514/13). Zgodnie z wyrokiem, państwa członkowskie nie mogą, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, przetrzymywać oczekujących na wydalenie obywateli państw trzecich w zakładach karnych w przypadku, gdy nie dysponują specjalnymi ośrodkami detencyjnymi.

Ograniczenia wiekowe dla policjantów – opinia rzecznika generalnego

W opinii przedstawionej 17 lipca 2014 roku rzecznik generalny Paolo  Mengozzi stwierdził, że maksymalna granica wieku określona na 30 lat dla uczestników procesu rekrutacyjnego do lokalnej policji jest sprzeczna z prawem unijnym.

Osoba homoseksualna jako dawca krwi – opinia rzecznika generalnego

Zgodnie z opinią rzecznika generalnego Paola Mengozziego przedstawioną 17 lipca 2014 roku, stosunek seksualny pomiędzy dwoma mężczyznami sam w sobie nie stanowi zachowania, które uzasadniałoby stałe wykluczenie z krwiodawstwa.

Prawa autorskie w bibliotece? Opinia Rzecznika Generalnego Niilo Jääskinena w sprawie C-117/13

Prawo autorskie jest tą dziedziną prawa, która od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa. W prawie unijnym o prawie autorskim stało się głośno za sprawą ACTA. Od tego czasu doczekaliśmy się kilku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. np. wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawach połączonych od C-457/11 do […]

Sytuacja nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. Wyrok w sprawie Mahdi C-146/14.

W wyroku z 5 czerwca 2014 roku (sygn.  C-146/14) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się na temat sytuacji obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przybyli na teren UE, nie posiadają żadnego dokumentu tożsamości oraz nie współpracują w procedurze wydalenia, dążąc do opóźnienia wydania niezbędnych dokumentów.