Policy papers

Licencja Creative Commons
Policy papers publikowane na stronie www.europapraw.org są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Policy paper: Europejska Unia Swobód Obywatelskich – nowa organizacja strażnicza dla całej UE?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka poleca policy paper autorstwa wiceprezesa HFPC dr Adama Bodnara oraz Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej, koordynatorki programu Europa Praw Człowieka. Policy paper przedstawia koncepcję Europejskiej Unii Swobód Obywatelskich („ECLU”)  – organizacji strażniczej, która miałaby działać na poziomie paneuropejskim i zajmować się kontrolą przestrzegania praw podstawowych przez Unię Europejską. Jak piszą autorzy, „UE z jednej […]

Policy paper: Brak wprowadzenia racjonalnych usprawnień jako forma dyskryminacji osób niepełnosprawnych

Dyrektywa 2000/78/WE jest pierwszym wiążącym aktem prawa Unii Europejskiej, który dotyczy niepełnosprawności. Jej przyjęcie 27 listopada 2000 r. miało na celu zbliżenie przepisów prawa państw członkowskich w zakresie walki z dyskryminacją w zatrudnieniu i pracy ze względu na występujące różnice w podejściu władz krajowych do tych kwestii. Niestety różnice w ochronie osób niepełnosprawnych na poziomie […]

Policy paper: Prawo do bycia zapomnianym – wzmocnienie autonomii informacyjnej, czy wprowadzenie cenzury w Internecie?

Jakimi możliwościami kontroli danych dysponuje osoba, która wpisując swoje imię i nazwisko w wyszukiwarce Google znalazła link do ogłoszenia, dotyczącego licytacji nieruchomości w związku z niezapłaceniem przez nią ubezpieczenia społecznego? Co z kolei może zrobić użytkownik, którego imię i nazwisko zostało zamieszczone we wpisie na blogu lub w serwisie społecznościowym, dodatkowo opatrzonym jego zdjęciem?

Policy paper: Walka z dyskryminacją rasową w państwach UE – szklanka pełna tylko do połowy.

Pod koniec stycznia 2012 roku Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała najnowszy raport dotyczący wdrożenia do krajowych porządków prawnych państw unijnych tzw. Dyrektywy równości rasowej. Raport opisuje trudności, na które napotykają państwa członkowskie Unii starające się przezwyciężać dyskryminację na tle rasowym lub etnicznym podczas implementacji postanowień Dyrektywy. Raport wskazuje również, w jaki sposób problemy te […]

Policy paper: Konwencja o Cyberprzestępczości − konieczność ratyfikacji, potrzeba rewizji.

Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym poświęconym przeciwdziałaniu przestępstwom związanym z wykorzystaniem Internetu. Powstała w kontekście rosnącego znaczenia wspólnych działań państw podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej, która stała się narzędziem coraz powszechniej wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Obecnie Rada Europy zintensyfikowała działania na rzecz szerszego wdrożenia Konwencji wśród swoich członków. […]

Policy paper: Przełomowy przegląd polityki Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka i demokracji 2012

Zapraszamy do lektury policy paper na temat polityki UE w zakresie praw człowieka i demokracji. Analiza została przygotowana przez dr Małgorzatę Górską.

Policy paper: Prawa Człowieka na Ukrainie

Ukraiński parlament pracuje nad projektami dwóch kontrowersyjnych ustaw. Pod pretekstem ochrony moralności mogą one znacząco ograniczyć prawa i wolności jednostki

Policy paper: Prawa człowieka i demokracja w centrum działań UE czyli ‘Strategia UE w zakresie praw człowieka w działaniach zewnętrznych’.

12 grudnia 2011r. opublikowany został Wspólny Komunikat Komisji Europejskiej  i Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa C. Ashton do Parlamentu Europejskiego i Rady „Prawa Człowieka i Demokracja w centrum Działań Zewnętrznych UE. Dążenie do bardziej skutecznego podejścia”. Mimo że był to bardzo wyczekiwany dokument, który zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami miał zawierać […]

Policy paper: Prawa ofiar w Unii Europejskiej

Traktat z Lizbony umożliwił Komisji Europejskiej podjęcie działania w zakresie ujednolicenia ochrony ofiar przestępstw. UE w Decyzji Ramowej 2001/220/JHA z 15 marca 2001 r. podjęła pierwsze próby mające na celu wprowadzenie wspólnych zasad ochrony ofiar przestępstw. Rewizja zastosowania Decyzji w krajach członkowskich z 2004 r. wskazała, że żadne z nich nie przejęło w pełni zobowiązań […]

Policy paper: O potrzebie ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością

Prawie 4 lata temu Polska podpisała Konwencję ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością. Do dzisiaj jej jednak nie ratyfikowała, a perspektywy szybkiej ratyfikacji są co najmniej mgliste. Brak ratyfikacji Konwencji NZ jest, obok związania się Polski tzw. Protokołem Brytyjskim, wstydliwym przykładem małego zaangażowania Rządu RP w postęp w zakresie ochrony praw człowieka. Zapraszamy do zapoznania się […]